elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 19.06.2024

Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa  im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej budysiennickie.edu.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-02

Strona internetowa i aplikacje mobilne:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.03.02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową;
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
  • widoczny fokus;
  • wyróżnienie odnośników;

 Brak aplikacji mobilnych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Dyrektor Szkoły

Adres poczty elektronicznej -  sekretariat@budysiennickie.edu.pl

Kontakt telefoniczny -  23 6912793.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły z 1954r. z dobudowaną w 2017r. salą gimnastyczną, jednopiętrowy, nie posiadający windy. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia. Wejście główne, które częściowo jest dostosowane dla osób o specjalnych potrzebach (nakładana pochylnia dla wózków), wejście do sali gimnastycznej z podjazdem dla wózków i poręczą oraz wejście do oddziałów przedszkolnych bez udogodnień. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Gabinet dyrektora i sekretariat znajdują się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.

Na parterze nie występują progi utrudniające poruszanie się. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy sali gimnastycznej. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. Brak jest oznaczeń i udogodnień do osób słabowidzących i niewidomych. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Marta Brzeska
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 16.03.2021
Liczba wyświetleń: 777
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
16.03.2021
08:02:19
edycja
Marta Brzeska
Deklaracja dostępności
16.03.2021
07:58:22
edycja
Marta Brzeska
Deklaracja dostępności
16.03.2021
07:54:28
edycja
Marta Brzeska
Deklaracja dostępności